Startpunt voor Internationale (infra) bedrijven

Pronk adviseert, ondersteunt en voert opdrachten uit voor internationale (infra) bedrijven die in Nederland hun entree maken. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van vergunningen en andere regelgeving. Maar ook gebied van werknemers d.m.v geschikte huisvesting en andere faciliteiten.

Bijzondere grondsoorten in Nederland

Nederland kent verschillende grondlagen en heeft een hoog grondwaterpeil. Dit is iets om in de bouw- en voorbereidende fase rekening mee te houden. Lokale kennis is essentieel om te slagen in Nederland! Pronk heeft hier door de jaren heen veel ervaring in opgedaan en kan jouw organisatie bijstaan bij een succesvolle markt-entree in Nederland.

Uitgelichte casus:

Voor een Poolse contractor heeft Pronk diverse zaken mogen verzorgen bij hun markt-entree in Nederland.

Zo heeft Pronk woonruimte verzorgd voor kantoor-medewerkers en uitvoerend personeel. Ook is er een locatie voor opslagruimte en het ketenpark gevonden en gerealiseerd.

Uiteindelijk zijn er ook in het werkveld uitvoerende werkzaamheden verricht in onderaanneming.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle markt-entree ondersteuning van een buitenlandse contractor in Nederland!

--------

Starting point for International (infra) companies

Pronk advises, supports and carries out assignments for international (infra) companies that make their entrance in the Netherlands. This includes support in the field of permits and other regulations. But also the area of ​​employees by means of suitable housing and other facilities.

Special soil types in the Netherlands

The Netherlands has different soil layers and a high groundwater level. This is something to take into account in the construction and preparatory phase. Local knowledge is essential to succeed in the Netherlands! Pronk has gained a lot of experience in this over the years and can assist your organization with a successful market entry in the Netherlands.

Featured Case:

Pronk has been able to take care of various matters for a Polish contractor when they make their market entrance in the Netherlands.

For example, Pronk has provided accommodation for office employees and executive staff. A location for storage space and the chain park has also been searched and realized.

In the end, operational work was also carried out by Pronk as their subcontractor in the field.

A good example of successful market entry support for a foreign contractor in the Netherlands!